Magnetoelastický jev

Při změně velikosti působící síly dochází ke změně tvaru hysterezní křivky (viz schéma) a magnetoelastických charakteristik měřeného feromagnetického materiálu. DYNAMAG® měří změnu relativní permeability v řadě pracovních bodů s různých stupněm magnetického nasycení a získává tak síť kalibračních charakteristik – závislost µr na síle F. Inverzní charakteristiku lze již přímo využít pro stanovení síly na základě naměřené hodnoty µr.

CZ_česky  UK_english